24th Dynasty ----


Tefnakhte I 724-717

Bakenranef (Bocchoris) 717-712